Nieuws > Akkoord over verbod varkenscastratie voor EU

Minister Tavernier, bevoegd voor dierenwelzijn, reageert verheugd op de ondertekening van een
principeverklaring die de castratie van mannelijke biggen vanaf 2009 helemaal verbiedt.
Tavernier ondertekende het akkoord samen met Veva, ABS, FWA en FPW enerzijds en Gaia en de
Eurogroup for Animal Welfare anderzijds. Deze overeenkomst is uniek voor Europa,
zo klinkt het op het kabinet van de minister.

Castratie zoals ze nu in ons land en elders in Europa gebeurt.

Chirurgisch en zonder anesthesie -
is ontegensprekelijk pijnlijk
voor de biggen.

 

© 2002 miniVarkens.com

 

De consensus tussen landbouw- en dierenrechtenorganisaties kwam tot stand in een werkgroep
die ongeveer een jaar geleden opgericht werd door toenmalig minister Aelvoet.
Het is de bedoeling dat er een verbod komt op castratie zonder verdoving vanaf 2006 en een
algemeen castratieverbod vanaf 2009, tenminste indien een aantal randvoorwaarden vervuld zijn.
Het akkoord zal alleszins dienen als discussiebasis op nationaal en Europees niveau om verdere
stappen te zetten in dit dossier.

Castratie zoals ze nu in ons land en elders in Europa gebeurt - chirurgisch en zonder anesthesie -
is ontegensprekelijk pijnlijk voor de biggen. Alle leden van de werkgroep zijn het erover eens dat het
wenselijk is de castratie van mannelijke biggen overbodig te maken.
Ze zijn het er al evenzeer over eens dat dit dient te gebeuren zonder de concurrentiepositie en in het
bijzonder de export van de Belgische varkenshouderij te schaden.

In het verleden werden reeds verschillende alternatieven onderzocht om castratie overbodig te maken.
Momenteel is nog geen afdoende oplossing gevonden, waardoor een verbod hic et nunc onmogelijk is.
De werkgroep dringt alvast aan op nog meer wetenschappelijk onderzoek.
Minister Tavernier wil de voorstellen intussen zowel laten opnemen in de Europese richtlijn rond
dierenwelzijn als een aanpassing bekomen van de richtlijn rond vers vlees.
Daarover zal hij overleg plegen met de landbouwministers van de gewesten.

(Bron: Belga)

Last update: 01/11/2006