Belgische wetgeving > KB Varkenshouderij >
     Definities

Koninklijk besluit

Koninklijk besluit betreffende de bescherming van varkens in varkenshouderijen
23.06.1994 (B.S. 25.08.1994)


HOOFDSTUK I - Definities

Art. 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
1. Beer: een geslachtsrijp mannelijk varken, bestemd voor fokkerij;
2. Zeug: een geslachtsrijp vrouwelijk varken;
3. Big: een varken vanaf de geboorte tot aan het spenen;
4. Gespeend varken: varken vanaf het spenen tot de leeftijd van tien weken;
5. Gebruiksvarken: varken vanaf de leeftijd van tien weken tot het moment van dekken of slachten.

Last update: 01/11/2006