Belgische wetgeving > KB Varkenshouderij >
     Slotbepalingen

HOOFDSTUK V - Slotbepalingen

Art. 22. Overtredingen van de bepalingen van dit besluit worden opgespoord, vastgesteld en gestraft overeenkomstig de bepalingen van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren.

Art. 23. Dit besluit treedt in werking op de dag dat het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 24. Onze Minister van Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Last update: 01/11/2006