Belgische wetgeving > KB Positief lijst

7 DECEMBER 2001. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van dieren die gehouden mogen worden

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, gewijzigd door de wetten van 26 maart 1993 en 4 mei 1995, inzonderheid op artikel 3bis, §§ 1 en 2, 3°, tweede lid en artikel 46;
Gelet op het advies nr. 30673/3 van de Raad van State gegeven op 8 mei 2001;
Op de voordracht van Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Artikel 3bis van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren treedt, voor wat de zoogdieren betreft, in werking op 1 juni 2002.
Art. 2. De diersoorten of diercategorieën bedoeld in artikel 3bis § 1 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren zijn voor wat de zoogdieren betreft vermeld in de lijst opgenomen in bijlage I van dit besluit.
Art. 3. Ieder particulier, als bedoeld in artikel 3bis § 2, 3°, eerste lid, a) van de wet van 14 augustus 1986 die op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit besluit, één of meer levende dieren houdt van de soorten die niet vermeld zijn in de lijst bedoeld in artikel 2 moet het houden ervan vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit, kunnen aantonen en dit aan de hand van één van volgende bewijsstukken :
1. een originele factuur of ander bewijs van aankoop van het betrokken dier of de betrokken dieren voor zover dit :
a. een aankoopdatum vermeldt van vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit;
b. de correcte soortnaam van het dier of de dieren vermeldt;
c. het aantal dieren weergeeft;
2. een schriftelijke verklaring van een erkend dierenarts of van een vertegenwoordiger van de overheid waarin deze bevestigt dat het betrokken dier of de dieren in diens bezit is of zijn van vóór de inwerkingtreding van dit besluit;
3. een bewijs afgeleverd door de Veterinaire Diensten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, dat hij vóór 1 juli 2002 een inventaris overeenkomstig het model bepaald in bijlage II heeft ingediend van het dier of de dieren die hij bezit.
Art. 4. § 1. Een particulier als bedoeld in artikel 3bis, § 2, 3°, eerste lid, b), van dezelfde wet, die na de inwerkingtreding van dit besluit één of meerdere zoogdieren wilt verwerven en houden die niet vermeld zijn in de lijst bedoeld in bijlage I, dient hiervoor vooraf bij de Minister bevoegd voor de dierenbescherming, per aangetekend schrijven een gemotiveerd aanvraagdossier in te dienen waaruit blijkt dat hij zich goed gedocumenteerd heeft over de levensgewoonten en fysiologische noden van deze soort. Het dossier moet tevens een beschrijving omvatten van de huisvesting en verzorging die de particulier het dier kan verschaffen.
§ 2. De Minister beslist over de erkenning van deze particulier, binnen de zes maanden na ontvangst van het aanvraagdossier, op advies van de dierentuinencommissie.
Art. 5. De erkenning bedoeld in artikel 4 wordt afgeleverd voor een periode van vijf jaren. De minister kan een erkenning schorsen of intrekken indien niet langer aan de erkenningsvoorwaarden voldaan wordt of de bepalingen van de wet van 14 augustus 1986 inzake de bescherming en het welzijn der dieren overtreden worden.
Art. 6. Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2002.
Art. 7. Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 7 december 2001.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,
Mevr. M. AELVOET

Bijlage I bij het koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de lijst van dieren die gehouden mogen worden
Lijst van soorten of categorieën van zoogdieren die gehouden mogen worden
Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 7 december 2001.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,
Mevr. M. AELVOET

Bijlage II bij het koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de lijst van dieren die gehouden mogen worden Model van Inventaris van dieren van soorten die niet in de lijst bepaald in bijlage I zijn opgenomen
Voor de raadpleging van de tabel, zie onderaan.
Eigenaar :
a. Naam en voornaam :
b. Adres :
c. Telefoon :
d. Telefax :
e. E-mail :
De ondergetekende verklaart op zijn eer dat dit inventaris juist en volledig is.
Gedaan te : op :
Handtekening :
Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 7 december 2001.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,
Mevr. M. AELVOET

Publicatie : 2002-02-14
 

Bijlage: de positieflijst van zoogdieren.


Wetenschappelijke naam


Nederlandstalige naam


Franstalige naam

 Macropus rufogriseus 

Bennett's wallabie

Wallaby de bennett

 Canis familiaris 

Hond

Chien

 Felis catus 

Kat

Chat

 Mustela furio 

Fret

Furet

 Equus asinus 

Ezel (gedomesticeerd)

Ane (domestiqué)

 Equus asinus x E. caballus 

Muildier

Mulet

 Equus caballus 

Paard

Cheval

 Equus caballus x E. asinus 

Muilezel

Bardot

 Sus scrofa 

Varken

Cochon

 Lama glama 

Lama (gedomesticeerd)

Lama (domestiqué)

 Lama guanicoe 

Guanaco

Guanaco

 Lama pacos 

Alpaca (gedomesticeerd)

Alpaga (domestiqué)

 Axis axis 

Axishert

Axis

 Cervus elaphus 

Edelhert

Cerf rouge

 Cervus nippon 

Sikahert

Sika

 Dama dama 

Damhert

Daim

 Bos taurus 

Huisrund

Boeuf

 Bubalus bubalis 

Aziatische buffel (gedomesticeerd)

Buffle d'asie (domestiqué)

 Capra hircus 

Geit

Chèvre domestique

 Capra ibex 

Steenbok

Bouquetin

 Ovis ammon 

Wild schaap

Mouflon

 Ovis aries 

Schaap

Mouton domestique

 Cynomys ludovicianus 

Zwartstaartprairiehond

Cynomys social

 Tamias sibiricus 

Aziat.gestreepte grondeekhoorn

Eutamias

 Tamias striatus 

Oostelijke wangzakeekhoorn

Tamia strié

 Cricetulus barbarensis 

Chinese dwerghamster

Hamster nain de Chine

 Mesocricetus auratus 

Goudhamster

Hamster doré

 Phodopus campbelli 

Campbells dwerghamster

Hamster nain de Campbell

 Phodopus roborovskii 

Roborovski dwerghamster

Hamster nain de Roborowsky

 Phodopus sungorus 

Dzjoengaarse dwerghamster

Hamster nain de Djoungarie

 Gerbillus spec. 

Echte renmuizen

Gerbilles

 Meriones spec. 

Woestijnmuizen

Mériones

 Acomys spec. 

Stekelmuis

Souris épineuse

 Micromys minutus 

Dwergmuis

Rat des moissons

 Mus minutoides 

Afrikaanse dwergmuis

Souris naine d'afrique

 Mus musculus 

Huismuis (kweekvormen)

Souris domestique (forme d'élevage)

 Rattus norvegicus 

Bruine rat (kweekvormen)

Rat surmulot (forme d'élevage)

 Chinchilla lanigera 

Chinchilla (kweekvormen)

Chinchilla (forme d'élevage)

 Cavia porcellus 

Cavia

Cobaye

 Dolichotis patagonum 

Mara

Mara

 Octodon degus 

Degoe

Dègue du Chili

 Oryctolagus cuniculus 

Konijn

Lapin

België speelt - naast Noorwegen - een pioniersrol binnen Europa, en vervult ook een voorbeeldfunctie, aangezien Nederland al te kennen heeft gegeven analoge initiatieven te zullen nemen."

Last update: 01/11/2006  


 

 

 

 

Download KB
 (pdf, 772 KB)