Nederlandse wetgeving > Varkensbesluit >
     Overige bepalingen

Artikel 17
Onverminderd het overigens ten aanzien van de invoer bepaalde geschiedt de invoer van varkens die vanuit een derde land via Nederland voor het eerst op het grondgebied van de Europese Gemeenschappen worden gebracht, slechts indien de varkens vergezeld gaan van een geldig, door de bevoegde autoriteit van dat derde land afgegeven, volledig ingevuld en gedagtekend certificaat als bedoeld in artikel 8 van richtlijn 91/630/EEG.

Artikel 18

1. Een wijziging van artikel 8 van richtlijn 91/630/EEG dan wel van de bijlage, bedoeld in artikel 2, 12, 14 en 16, treedt voor de toepassing van die artikelen in werking met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijziging uitvoering moet zijn gegeven.

2. Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij doet mededeling van een wijziging als bedoeld in het eerste lid, in de Staatscourant.

Artikel 19

1. Artikel 2a, eerste lid, voorzover van toepassing op gelten en zeugen, is tot 1 januari 2008 niet van toepassing indien het een stal betreft waarvan de gebruiker kan aantonen dat hij vr 1 november 1998 in gebruik is genomen en dat die stal of de vloer van de stal nadien niet is verbouwd of herbouwd.

2. Artikel 2a, tweede tot en met vierde lid, is tot 1 januari 2008 niet van toepassing indien het een stal betreft waarvan de gebruiker kan aantonen dat hij vr 1 november 1998 in gebruik is genomen en dat die stal of de vloer van de stal nadien niet is verbouwd.

3. De artikelen 4 en 5, tweede lid, zijn tot 1 januari 2008 niet van toepassing mits de gebruiker van de stal kan aantonen dat de stal vr 1 november 1998 in gebruik is genomen, dat de stal vanaf 1 november 1998 voldoet aan de artikelen 4, eerste lid, en 5, tweede lid, van het Varkensbesluit zoals dat luidde vr 1 september 1998 en dat die stal of de vloer van de stal na 1 november 1998 niet is verbouwd of herbouwd.

4. De artikelen 3, 5, eerste lid, en 8 zijn tot 1 januari 2002 niet van toepassing indien het een stal betreft waarvan de gebruiker kan aantonen dat hij vr 1 januari 1994 in gebruik is genomen en dat die stal of het in het desbetreffende artikel bedoelde onderdeel daarvan nadien niet is verbouwd of herbouwd.

5. Artikel 4a, aanhef en onderdelen a en b, zijn tot 1 januari 2000 niet van toepassing indien het een stal betreft waarvan de gebruiker kan aantonen dat hij vr 1 november 1998 in gebruik is genomen en dat die stal of de vloer van de stal nadien niet is verbouwd of herbouwd.

6. Artikel 5, vierde lid, is gedurende 10 jaar na het in dat lid bedoelde tijdstip niet van toepassing indien het een stal betreft waarvan de gebruiker kan aantonen dat hij vr dat tijdstip in gebruik is genomen en dat die stal of de vloer van de stal na dat tijdstip niet is verbouwd of herbouwd.

Artikel 19a
Met ingang van 1 januari 2000 is artikel 19 vanaf het tijdstip waarop registratie van de kennisgeving van overgang van een varkensrecht als bedoeld in artikel 1, onderdeel h, van de Wet herstructurering varkenshouderij, of een gedeelte daarvan, overeenkomstig de artikelen 18 en 19, onderscheidenlijk 20, van die wet heeft plaatsgevonden, niet van toepassing op een stal als bedoeld in artikel 19:

a. die tot een bedrijf als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van die wet behoort waarnaar het varkensrecht, of een gedeelte van dat recht, is overgegaan, of

b. die tot een bedrijf als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van die wet behoort waarnaar het varkensrecht is overgegaan in het kader van een bedrijfsoverdracht als bedoeld in artikel 20 van die wet. 

Artikel 20
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 21
Dit besluit kan worden aangehaald als: Varkensbesluit.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het staatsblad worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 juli 1994

Beatrix

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
J. D. Gabor

Uitgegeven de negende augustus 1994

De Minister van Justitie,
A. Kosto

Last update: 07/10/2002